شرکت  خدمات مسافرت هوايي ستاره خرمشهر هوجستان در داراي بند الف هواپيمايي کشوري مي باشد،مدير عامل خانم مهتاب امير ياوري و مدير فني بند الف سر کار خانم مانا ناصري ميباشد.
اين شرکت داري خطوط هوايي ايران اير ، ماهان ، قشم اير ، نفت ، تابان ، کاسپين  و هواپيمايي ترکيش مي بباشد.